EEG biofeedback (neurofeedback) je tréningová metóda využívajúca biologickú spätnú väzbu a signály elektrickej aktivity mozgu. Táto neinvazívna metóda slúži na optimalizáciu funkcií kortexu operatívnym podmieňovaním. Tréningom klesá počet operácií v mozgu, ktoré vedú k neúspechu klienta a narastá počet operácií, ktoré vedú k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Učíme mozog voľnej pozornosti odmeňovaním. Tréning sa odporúča napríklad pri ADD – porucha pozornosti, ADHD – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou, DMO – detská mozgová obrna, špecifických porúch učenia, epilepsii, autizme, NKS – narušený komunikačný vývin a iné. Tréning trvá cca 1 hodinu.