Naša škola je pokračovaním národnej školy, ktorá bola založená v roku 1937. Zemský spolok pre starostlivosť o zmrzačených na Slovensku zakúpil vtedy budovy Patrónky (továreň na muníciu z roku 1839) a zriadil v nej školu spolu s ústavom pre telesne chybných. V roku 1968 však bola prvá škola pre telesne chybných na Slovensku presťahovaná z Dúbravskej cesty 1 do moderného ústavu sociálnej starostlivosti na Mokrohájsku ulicu 3 a v priestoroch po nej bola 1. augusta 1968 zriadená Osobitná škola pre telesne chybných. V septembri do nej nastúpili prví žiaci, v 13 triedach ich bolo 114 a pedagogický zbor tvorilo 12 učiteľov. Prvou riaditeľkou školy bola pani Irena Rašlová. V rokoch 1973 až 1980 bola riaditeľkou pani Margita Morávková, v rokoch 1981 až 2002 Mgr. Oľga Šimonová, od roku 2002 až 2016 bola riaditeľkou RNDr. Viera Lacíková. Od školského roka 2016/2017 je riaditeľkou školy PaedDr. Adriana Dostálová, PhD..

Prevádzka školy bola od počiatku sťažená nedostatkom priestorov, čo sa čiastočne zlepšilo rekonštrukciou povalového priestoru školy v roku 1986 a potom v rokoch 1998 až 2000, keď boli otvorené nové budovy Domova sociálnych služieb Rosa. Nachádza sa v nich internát, rehabilitácia, kuchyňa a jedáleň pre deti a zamestnancov a na dvoch poschodiach sú aj triedy Špeciálnej základnej školy, ktoré navštevujú zväčša imobilní žiaci. Zástupkyňou v budove G sa v školskom roku 2001/2002 stala Mgr. Iveta Vlčková a v staršej budove školy – budove O – je od roku 2012 zástupkyňou Mgr. Anna Grycová.

Pri škole sa nachádza veľký pozemok, kde sa žiaci venujú pod vedením učiteľov pestovaniu zeleniny a ovocia. V roku 1978 sa vybudoval fóliovník a dve pareniská. Súčasnú podobu získal školský pozemok svojpomocnou prestavbou v roku 1982. V roku 2008 bola v záhrade vybudovaná zvýšená hriadka, a tak môžu v záhrade pracovať aj žiaci na vozíčkoch. Postupne bola záhrada revitalizovaná a bola rozdelená na časť okrasnú – kde sú okrasné rastliny a časť, kde má každá trieda svoje políčko, o ktoré sa počas roka stará.

Rok 1992 priniesol viac zmien: ako jedna z prvých na Slovensku vznikla pri škole Špeciálno-pedagogická poradňa, vytvorila sa pomocná trieda (dnešný variant B), pri škole vznikol Fond detí, n.f ktorý získava finančné prostriedky na vzdelávacie a kompenzačné pomôcky, prispieva na akcie, pobyty, dopravu na výlety a exkurzie pre žiakov .

V januári 1997 získala škola právnu subjektivitu.

V roku 2000 sa v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 229/2000 Z. z. zmenil názov školy z osobitnej a pomocnej na súčasný – špeciálna základná škola.

Prvá trieda praktickej školy pre imobilných žiakov vznikla v septembri 2002 a súčasne začalo aj vyučovanie v prvej triede pre deti vzdelávané podľa variantu C.

Žiaci školy sa od počiatku zapájali aj do rôznych aktivít. Spomeňme aspoň niektoré:

  • v roku 1986 začalo pracovať školské rozhlasové okienko, ktoré je dodnes súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • v roku 1995 vznikol školský časopis Lastovička, ktorý založila a viedla pani učiteľka Perla Poracká a deťom s ich zverejnenými dielkami robí časopis radosť doposiaľ,
  • od roku 1999 prezentujú žiaci svoje výrobky na Radničkiných trhoch, veľkonočnom a vianočnom lavičkovom predaji , či na rôznych výstavách

V živote školy nechýbali a nechýbajú ani športové, umelecké a kultúrne podujatia, kvízy, besedy, súťaže a podobné aktivity. Za mnohé získala škola a jej žiaci pekné ocenenia .

V rámci projektu „Čítame vám“ sa žiaci stretávali s rôznymi známymi osobnosťami ako sú spisovateľ Daniel Hevier, speváčka Helga Kovalovská, literárny znalec Dado Nagy, Juraj Hajdin, Braňo Ondruš, Ján Plesník, herečka Paťa Garajová, moderátori Adela Banášová , Matej Cifra a Dodo Kuriľák a mnoho iných zaujímavých osobností.

Na Vianoce a na konci školského roka sa v škole uskutočňujú besiedky, na ktorých deti s radosťou prednášajú básne, spievajú, tancujú či hrajú divadlo. V školskom roku 2006/2007 začalo na škole pracovať aj Divadielko pre všetkých, ktoré si svojimi predstaveniami získalo nielen žiakov školy.

V roku 1988 sa uskutočnila prvá škola v prírode pre mobilné deti a v roku 1998 prvá i s imobilnými deťmi. Zotavovacie pobyty sa uskutočňujú skoro každý rok až doposiaľ, i napriek vzrastajúcim ekonomickým nárokom na ich organizáciu.

Pedagógovia školy sa počas jej existencie zodpovedne pripravovali a pripravujú na vyučovací proces a svoju odbornosť si zvyšujú aj prostredníctvom rôznych prednášok, školení, kurzov, seminárov… Kolektív školy získal v roku 2007 Bronzovú medailu PdF UK ako znak uznania za dlhodobú a obetavú prácu v oblasti špeciálneho školstva.

Po rekonštrukcii strechy v roku 2006 sa v roku 2015 uskutočnila veľká a kompletná rekonštrukcia školy, bolo urobené zateplenie budovy, nová fasáda, uskutočnila sa výmena okien a bolo zrekonštruované kúrenie. Dnes má naša škola príjemné, účelné a výborné vybavené priestory.