Vážení rodičia, z prevádzkových dôvodov nebude dňa 13.12. 2023 v popoludňajších hodinách fungovať ŠKD. Je potrebné si vyzdvihnúť dieťa po obede do 14.00 hod. vo vestibule, pri jedálni ZSS ROSA. Za porozumenie ďakujeme.

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia, srdečne Vás pozývame na slávnostnú besiedku, ktorá sa bude niesť v duchu osláv 55. výročia založenia školy. Besiedka sa uskutoční dňa 6. decembra o 9.00 hodine v jedálni ZSS ROSA. Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami !

                                                                                                                                      

Spojená škola Dúbravská 1, Bratislava

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave má dve organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a Praktickú školu. Súčasťou školy je Školský klub detí. Sídlime v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Patrónke. V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím – mentálne postihnutie v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým resp. zmyslovým postihnutím.

Filozofiou našej školy je nielen poskytovať nové poznatky a vedomosti, ale predovšetkým vychovať žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť primerane svojim schopnostiam do života spoločnosti.

Naše najnovšie aktivity

Čo sme robili, kde sme boli a čo sme zažili

Oznamy

Sledujte naše oznamy, aby Vám nič dôležité neuniklo.

Fond detí, n.f.

Aj vďaka Vašim príspevkom sa nám darí napĺňať naše poslanie. Finančné prostriedky fondu sú od sponzorov, rodičov žiakov a z Vašich preukázaných 2% odvedených daní.

  • podieľa sa na zabezpečovaní kvalitných učebných a kompenzačných pomôcok
  • prispieva na budovanie materiálno-technickej základne školy
  • financuje dopravu žiakov na výlety, exkurzie, divadelné predstavenia
  • prispieva na športové a kultúrno-výchovné aktivity školy
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • Obchodné meno: Fond detí, n.f.
  • Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
  • IČO:  308 10 264
  • č.účtu : SK 35 1100 0000 0026 6508 0112

Ďakujeme.

Spolupráca a pomoc