Fond detí, n.f. IBAN SK35 1100 0000 0026 6508 0112

Milí žiaci, rodičia, priatelia, želáme všetkým príjemné prežitie voľných dní a pekné leto. Ďakujeme za spoluprácu počas celého školského roka.

Školský rok 2024/2025 začína 1. septembra 2025. Tešíme sa na Vás !

                                                                                                                                      

Spojená škola Dúbravská 1, Bratislava

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave má dve organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a Praktickú školu. Súčasťou školy je Školský klub detí. Sídlime v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Patrónke. V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím – mentálne postihnutie v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým resp. zmyslovým postihnutím.

Filozofiou našej školy je nielen poskytovať nové poznatky a vedomosti, ale predovšetkým vychovať žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť primerane svojim schopnostiam do života spoločnosti.

Naše najnovšie aktivity

Čo sme robili, kde sme boli a čo sme zažili

Oznamy

Sledujte naše oznamy, aby Vám nič dôležité neuniklo.

Fond detí, n.f.

Aj vďaka Vašim príspevkom sa nám darí napĺňať naše poslanie. Finančné prostriedky fondu sú od sponzorov, rodičov žiakov a z Vašich preukázaných 2% odvedených daní.

  • podieľa sa na zabezpečovaní kvalitných učebných a kompenzačných pomôcok
  • prispieva na budovanie materiálno-technickej základne školy
  • financuje dopravu žiakov na výlety, exkurzie, divadelné predstavenia
  • prispieva na športové a kultúrno-výchovné aktivity školy
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • Obchodné meno: Fond detí, n.f.
  • Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
  • IČO:  308 10 264
  • č.účtu : SK 35 1100 0000 0026 6508 0112

Ďakujeme.

Spolupráca a pomoc