Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ŠZŠ TP) je plnoorganizovaná základná škola pre žiakov so zdravotným postihnutím, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu pre:

a) žiakov s viacnásobným postihnutím (mentálnym v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým a zmyslovým),
b) žiakov s mentálnym postihnutím.

Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje žiakovi, aby sa vzdelával podľa hore uvedených vzdelávacích programov, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

ŠZŠ TP sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov:

Variant A (pre žiakov s ľahkým stupňom MP)

Podľa variantu A ( deväť ročníkov s možnosťou prípravného ročníka) sa vzdelávajú žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím.
Prípravný ročník je určený deťom, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Absolvovaním deviateho ročníka získa žiak primárne vzdelanie, dokladom je vysvedčenie s doložkou.
Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje žiakovi vzdelávať sa podľa vzdelávacieho programu, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
Okrem slovenského jazyka a matematiky má na našej škole prioritné postavenie pracovné vyučovanie, na ktorom sa u žiakov vytvárajú základy sebaobslužných a pracovných návykov a zručností potrebných pre bežný život v rodine a tiež pre profesijnú prípravu.

Variant B (pre žiakov so stredným stupňom MP)

Podľa variantu B (desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka) sa vzdelávajú žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
Prípravný ročník je určený deťom, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Absolvovaním desiateho ročníka získa žiak primárne vzdelanie, dokladom je vysvedčenie s doložkou.
Ak zdravotné znevýhodnenie znemožňuje žiakovi vzdelávať sa podľa vzdelávacieho programu, vzdeláva sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
Prioritné postavenie v tomto vzdelávacom variante má pracovné vyučovanie, na ktorom sa u žiakov vytvárajú základy sebaobslužných a pracovných návykov a zručností potrebných pre bežný život v rodine a tiež pre profesijnú prípravu.

Variant C (pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom MP)

Podľa variantu C (desať ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka) sa vzdelávajú žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. Prípravný ročník je určený deťom, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Absolvovaním desiateho ročníka získa žiak primárne vzdelanie, dokladom je vysvedčenie s doložkou. Žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov. Vyučovacie hodiny sú vzhľadom na psychické osobitosti žiakov členené do kratších časových úsekov a ich dĺžka sa stanovuje individuálne. Vzdelávacie činnosti sa počas dňa zaraďujú podľa výkonnosti žiaka a prelínajú sa s relaxačnými a terapeutickými činnosťami. Zvýšenú pozornosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti venujeme jazykovej a rečovej výchove a tiež úrovni sebaobslužných činností žiakov – vyzliekanie a obliekanie, stravovanie a stolovanie, osobná hygiena, organizácia životného priestoru a podobne. Vedieme žiakov k čo najvyššej možnej miere samostatnosti a k aktívnej integrácii do spoločnosti.

Žiaci sa do školy prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ktoré boli vykonané v centrách poradenstva a prevencie.