Čo ponúka naša škola? Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave má dve organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a Praktickú školu. Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Školský klub detí. Sídlime v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Patrónke. V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím – mentálne postihnutie v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým resp. zmyslovým postihnutím. Filozofiou našej školy je nielen poskytovať nové poznatky a vedomosti, ale predovšetkým vychovať žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť primerane svojim schopnostiam do života spoločnosti. Vzhľadom na nižší počet žiakov (4 až 6 žiakov) a tiež prítomnosťou asistenta učiteľa v triede sa učitelia môžu vo výchovno-vzdelávacom procese venovať individuálne každému žiakovi. V prípade problémov žiaka v učení, alebo správaní spolupracujú učitelia so zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Okrem poskytovania kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu organizujeme pre žiakov rôzne aktivity. Žiaci sa s radosťou zapájajú do kultúrnych a športových akcií, spolu s učiteľmi vydávajú školský časopis “Lastovička”. Obľúbené je tiež pravidelné školské rozhlasové vysielanie, súťaž v prednese poézie a prózy, kvízy, besedy so zaujímavými ľuďmi, výlety a exkurzie. Žiaci majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky záujmových útvarov.
Škola už od roku 1988 organizuje pobyty v škole v prírode, ktoré sú veľkým prínosom pre ich rozvoj a nadobúdanie životných skúseností.

Materiálno-technické a priestorové podmienky

Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. V lete 2015 prebehla kompletná rekonštrukcia budovy školy. Triedy sú vybavené viacúčelovým nastaviteľným nábytkom. V každej triede je priestor pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu. Škola má odborné učebne vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami a technikou: učebne IKT, remeselných prác, pestovateľských prác, logopédie, relaxačnú miestnosť, snoezelen, keramickú dielňu, žiacku knižnicu a kuchynky. Škola má aj školskú záhradu so skleníkom a zvýšenou hriadkou pre imobilných žiakov.