Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránky www.dubravska.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z dôvodov:

Webové sídlo bolo vytvárané s maximálnou snahou o prístupnosť avšak vzhľadom na veľkosť, zdroje a povahu nášho subjektu podľa čl. 5 ods. 2. a) a vzhľadom na odhadované náklady podľa čl. 5 ods. 2. b) nebolo možné dokonalo odborne posúdiť a ani následne zabezpečiť všetok obsah v súlade s požiadavkami.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.12.2020.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 21.12.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: dubravska@dubravska.sk, alebo na t.č. +421 2 54 773 601. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk