Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej prihlášky zákonného zástupcu.

ŠKD je v prevádzke v dňoch školského vyučovania :

ráno od 6,45 do 7,45 hod. a od 11,40 – do 17,00 hod.

Poplatok za pobyt v ŠKD : 8 € mesačne.

Strava pre žiakov Spojenej školy je poskytovaná vo VŠJ . Obedy pre SŠ sú vydávané od 13.30 hod..

Odhlásiť alebo prihlásiť stravu je možné vopred do 07:30 h prostredníctvom EduPage, podrobné informácie na tel. čísle 0902 555 886, alebo mail peter.caputa@ssid.sk Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

ŠKD je školské výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré pre mobilných žiakov školy zabezpečuje prípravu na vyučovanie a nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Jeho činnosť je organizovaná tak, aby sa striedal odpočinok a relaxácia so vzdelávaním. Vo výchovno – vzdelávacej práci ŠKD dbáme na to, aby sa nezmenila na doučovanie , nejde v nej o školský výkon žiaka, ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k spolužiakom, vrstovníkom a širšiemu okoliu.

Pre svoju činnosť ŠKD, okrem miestnosti ŠKD ( v budove O ), využíva aj relaxačnú miestnosť, učebňu informatickej výchovy, keramickú dielňu, školskú záhradu a kuchynku.

Oddychové činnosti slúžia k odstráneniu únavy, nie sú psychicky a fyzicky náročné, majú charakter prechádzok, voľných rozhovorov, relaxácie, individuálnej záujmovej činnosti ( čítanie, hudobné činnosti, kreslenie, pracovné činnosti ). Do režimu ŠKD sú zaraďované kedykoľvek podľa potreby žiakov.

Rekreačné činnosti slúžia na regeneráciu duševných síl a odreagovanie, obsahujú pohybovo náročnejšie telovýchovné a športové aktivity a manuálne práce, a podľa možnosti sa realizujú vonku.

Príprava na vyučovanie obsahuje činnosti odlišné od vyučovania, napr. didaktické hry a činnosti dávajúce možnosť praktickej aplikácie vedomostí, ich rozlišovania a prehlbovania. Po dohode s rodičom si žiak môže vypracovávať domáce úlohy.

Záujmové činnosti sú najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy v ŠKD – podieľajú sa na utváraní životného štýlu a hodnotovej orientácie detí. Ich cieľom je uspokojovanie potrieb, rozvíjanie a kultivácia záujmov žiakov a rozvoj ich špecifických schopností. Obsahujú spoločenskovedné, prírodovedno-enviromentálne, esteticko-výchovné, pracovno-technické a telovýchovné, zdravotné a športové činnosti.