Fond detí, n.f. – od roku 1997 združuje finančné prostriedky, ktoré sú využívané v zmysle ŠTATÚTU na zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov Spojenej školy.

Fond detí, n.f. získava finančné prostriedky od sponzorov, rodičov žiakov a z preukázaných 2% z odvedených daní fyzických a právnických osôb. Fond detí, n.f. vďaka takto získaným finančným prostriedkom:

  • sa podieľa na zabezpečovaní kvalitných učebných a kompenzačných pomôcok,
  • prispieva na budovanie materiálno-technickej základne školy,
  • financuje dopravu žiakov na výlety, exkurzie, divadelné predstavenia,
  • prispieva na športové a kultúrno-výchovné aktivity školy.

Milí priatelia, Fond detí, n.f. je registrovaný ako možný príjemca 2% z odvedených daní. Takto získané finančné prostriedky tvoria dôležitú časť rozpočtu Fondu detí, n.f.. Uchádzame sa preto o Vašu priazeň a budeme radi, ak poukážete 2% Vami odvedených daní na činnosť nášho fondu. Tento príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok navyše – ide o sumu z dane, ktorú ste už odviedli do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorý pomôže podporiť aktivity organizované Spojenou školou. Postup je rovnaký ako v predošlých rokoch. Ak ste zamestnanec, v mzdovej učtárni Vám vystavia “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”. Z neho sa vyplňuje “Vyhlásenie” . Právnická osoba, alebo osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie, vyplňuje v tlačive daňového priznania príslušnú kolonku. Obe tlačivá sa doručujú na príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska, alebo do našej školy ( my zabezpečujeme odoslanie na daňový úrad ). Tlačivá sú na stránke: Rozhodni.sk

Za rok 2020 náš Fond detí, n.f. nemôže byť poberateľom 2%.

Ďakujeme

Fond detí, n.f.
sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
právna forma: neinvestičný fond
IČO: 308 10 264
IBAN: SK35 1100 0000 0026 6508 0112
Tatra banka

Hospodárenie s finančnými prostriedkami je každoročne zverejňované na zasadnutí Rady školy, na pedagogickej rade a tiež vo Výročnej správe.