Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave ponúka:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, moderné spôsoby výuky -IKT, AAK …
 • služby a terapie odborných zamestnancov – psychológ, liečebný pedagóg, logopéd,
 • individuálny prístup rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
 • špeciálne odborné učebne – počítačová učebňa, kuchynka, knižnica, keramická dielňa, relaxačná miestnosť, školská záhrada, remeselné práce, domáce práce a údržba,
 • snoezelen
 • kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim, školské ovocie),
 • v popoludňajších hodinách činnosť v záujmových útvaroch,
 • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
 • pobyt v škole v prírode a lyžiarsky výcvik,
 • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, plavecké kurzy, zábavné a vedomostné súťaže, aktivity v rôznych projektoch, koncerty,
 • po ukončení špeciálnej základnej školy, možnosť pokračovať v trojročnom štúdiu v praktickej škole.

Žiadosť o prijatie a ďalšie tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty – Tlačivá

Podmienky prijatia na štúdium v PŠ

Prijímacie pohovory sa neuskutočňujú, o prijatí do školy rozhoduje riaditeľka školy.

Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 0911 354 152, 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.