do Spojenej školy je na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa, po predložení správy z CPP alebo ŠCPP, v ktorej je odporučené vzdelávanie žiaka v škole pre žiakov so ZZ ( zdravotným znevýhodnením) . Žiak je následne prijatý podľa poradia predloženej žiadosti a počtu voľných miest v zmysle platnej legislatívy.

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave ponúka:

  • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, moderné spôsoby výuky -IKT, AAK …
  • individuálny prístup rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
  • špeciálne odborné učebne – počítačová učebňa, kuchynka, knižnica, keramická dielňa, relaxačná miestnosť, školská záhrada, remeselné práce, domáce práce a údržba,
  • snoezelen ( biely a čierny),
  • kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim, školské ovocie),
  • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
  • pobyt v škole v prírode,
  • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, plavecké kurzy, zábavné a vedomostné súťaže, aktivity v rôznych projektoch, koncerty,
  • po ukončení špeciálnej základnej školy, možnosť pokračovať v trojročnom štúdiu v praktickej škole.

Žiadosť o prijatie a ďalšie tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty – Tlačivá

Podmienky prijatia na štúdium v PŠ

Prijímacie pohovory sa uskutočnia 2. mája 2024, o prijatí do školy rozhoduje riaditeľka školy.

Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 0911 354 152, 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.