Praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie a pripravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.
Príprava v praktickej škole trvá tri roky.
Dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom.