Praktická škola poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie a pripravuje na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, po skončení špeciálnej základnej školy.
Príprava v praktickej škole trvá tri roky.
Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie.

Cieľom vzdelávania v praktickej škole je pripraviť žiakov na život v rodine, naučiť sa sebaobsluhe, naučiť sa rôzne praktické práce a činnosti, vrátane prác v domácnosti,  zacvičiť sa v prácach profilujúcich voliteľných predmetov a na vykonávanie jednoduchých pracovných  činností v chránených dielňach, alebo na pracoviskách pod dohľadom inej osoby.

Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov (slovenský jazyk, matematika …) a odborno- praktických predmetov (rodinná výchova, zdravotná výchova, domáce práce a údržba domácnosti … ) ponúka naša praktická škola tieto predmety:

Dramatická výchova – je určená žiakom, ktorí majú problém absolvovať predmety vyžadujúce si väčšiu manuálnu zručnosť. Nadobúdanie vedomostí a zručností prebieha cez dramatické stvárňovanie, pomocou dramatických metód a výrazových prostriedkov. Aktívne sa venujú tvorivej umeleckej činnosti.

Pestovateľské práce – žiaci sa učia pestovať  zeleninu, ovocie, okrasné rastliny a dreviny  v školskej záhrade. V zime  sa starajú o izbové rastliny a  venujú sa aranžérskej práci s prírodným materiálom.

Remeselné práce – poskytujú základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel  ( tkanie, práca s drôtom, paličkovanie, plstenie…).

Pomocné práce v administratíve – cieľom je osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou (zošívačka, dierkovačka, kopírka, …), s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-mail) a tiež sa učia základom profesionálnej komunikácie.

Príprava jedál a výživa – cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré bude žiak vykonávať v domácnosti, či v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

Výroba keramiky –  žiaci sa učia spracovávať hlinu a vytvárať z nej darčekové a úžitkové predmety.

Domáce práce a údržba domácnosti – žiaci sa učia praktické činnosti potrebné pre každodenný život ( upratovanie, pranie, starostlivosť o domácnosť ).

Ručné práce a šitie –  žiaci sa učia základy ručných prác a šitia – stehy, prišívanie gombíkov, vyšívanie,  šitie na šijacom stroji.

Voľnočasové aktivity – predmet je určený hlavne žiakom, ktorí majú problém s manuálnou zručnosťou, žiaci sa učia zmysluplne a tvorivo tráviť svoj voľný čas.

KRITÉRIÁ PRIJATIA

Podmienkou prijatia je osobný pohovor s uchádzačomoverenie praktických zručností (stupeň samostatnosti pri jednoduchých pracovných činnostiach – ako napr. strúhanie a krájanie ovocia a zeleniny, natieranie chleba maslom, vyšívanie tupou ihlou…), predpoklad pracovať v skupine.