Profil verejného obstarávateľa:

Spojená škola
Dúbravská cesta 1
845 25 Bratislava
IČO : 317 694 46
DIČ : 202 095 8841
kontaktná osoba pre VO: PaedDr. Adriana Dostálová, PhD.
tel. kontakt: 02/54 77 36 01