CŠPP je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje ambulantnou formou komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, reedukačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.
Naše CŠPP poskytuje služby už od roku 1992 ako jedna z prvých špeciálno-pedagogických poradní na Slovensku.

  • Uskutočňuje psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, terapiu, prevenciu a edukatívnu rehabilitáciu.
  • Vypracováva správu o vyšetrení pre zákonných zástupcov a s ich súhlasom aj pre školy.
  • Zabezpečuje liečebnopedagogickú intervenciu a reedukáciu žiakom s poruchami správania.
  • Zabezpečuje korektívne a reedukačné intervencie (logopédia) a terapeutickú činnosť (arteterapia, muzikoterapia).
  • Poskytuje individuálne vzdelávanie žiakom oslobodeným od povinnosti dochádzať do školy.
  • Poskytuje konzultácie pedagógom, zákonným zástupcom.
  • Poskytuje odbornú a metodickú pomoc výchovným poradcom a školským špeciálnym pedagógom.
  • Poskytuje zákonným zástupcom sociálnu prácu prvého kontaktu.

Všetky služby poskytované CŠPP sú bezplatné.

Objednávanie klientov je možné telefonicky.

Telefón: 02/54 77 36 01 a 0911 155 385