Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) sa pokúša kompenzovať (dočasne alebo natrvalo) poškodenie alebo hendikep osôb s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou, predovšetkým u ľudí s ťažkým telesným, mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Podporuje existujúce, ale nedostačujúce komunikačné schopnosti, a to vo forme hovorenej, písanej alebo vo forme gest.

Neschopnosť dorozumievať sa hovorenou rečou je hendikep, ktorý výrazne ovplyvňuje takmer všetky oblasti života človeka a tvoria prekážku pri ďalšom rozvíjaní di­eťaťa jeho socializácii, a sú často odkázaní na komunikáciu s minimálnym počtom ľudí (najčastejšie iba na členov rodiny, vychovávateľov alebo po­mocný personál) a obmedzeným repertoárom komu­nikačných aktov (Cséfalvay, Gúthová, 2000).

Cieľom AAK terapie je poskytnúť klientovi takú formu komunikácie, ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania vo všetkých situáciách každodenného života.

V širokej verejnosti sa objavuje mýtus, že AAK je posledná možnosť v logopedickej terapií. Tento ide ruka v ruke s ďalším mýtom. Domnienkou, že AAK sa stane primárnym komunikačným spôsobom dieťaťa a nebude ho motivovať k používaniu hovorenej reči. Žiadne dostupné výskumy a empirické informácie však nepotvrdili tento strach a obavy rodičov a okolia dieťaťa. Práve naopak, existujú viaceré štúdie dokazujúce zlepšenie v reči po zaradení AAK do intervencie.

Ako komunikujeme v C variante ?

Našu školu navštevujú aj žiaci, ktorí v dôsledku svojho postihnutia nerozprávajú. Do ich vzdelávania a každodenných činností sme zaradili aj terapiu prostredníctvom augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK – pre viac informácií viď terapie). Učíme ich ako sa dorozumieť prostredníctvom grafických znakov – „obrázkov“. Pre niektorých je to spôsob ako sa dorozumieť so svojím okolím, pre iných je to aj spôsob ako lepšie porozumieť hovorenej reči.

Tento spôsob komunikácie využívame nielen v rámci vzdelávacieho procesu, ale samozrejme ho radíme aj do voľnočasových aktivít a dôležitá je spolupráca s rodičmi. Pre lepšiu ilustráciu našej práce si pozrite fotografie s komentárom.

Počas prestávky využívame komunikačnú tabuľku s grafickými znakmi. Znaky (obrázky) sú vybrané tak, aby boli použiteľné v čo najväčšom počte situácií, aby označovali každodenné aktivity žiakov a vtipné frázy, motivujuce ku komunikácií.

Takto umiestnená tabuľka je vždy „po ruke“.

Papierové formy komunikačných tabuliek majú svoje neodškriepiteľné výhody. Komunikačná kniha s hlasovým výstupom akou sa môže stať tablet má navrch v iných situáciách. Jednou z hlavných výhod je, že poskytuje deťom hlas. Komunikačné tabuľky v tablete sú jednoduchšie na výrobu, ľahšie vieme  zmeniť a prispôsobiť slovnú zásobu, veľkosť grafických znakov, či pridať potrebný význam.

Na tejto fotografií žiak označuje grafický znak RÝCHLO  a HRAŤ SA. Skončila mu hra na počítači a chcel by v nej pokračovať

Na spínač, ten červený gombík v mojej ruke, nahrávame rôzne odkazy. Cez básničky, ktoré sa postupne recitujú opakovaným stláčaním, zábavné poznámky ako „Poďme už jesť, som hladný ako vlk“, odpovede na otázky a hádanky, alebo opakujúce sa vety v rozprávkach „Domček, domček, kto v tebe býva?“

Takáto pomôcka s hlasovým výstupom dáva žiakom bez funkčnej hovorenej reči príležitosť vyjadriť a zažiť silu komunikácie s možnosťou kontroly svojho prostredia. Je to pre nich silný a motivujúci zážitok.

Žiaci hrajú na interaktívny hudobný systém, prispôsobený ich potrebám. Aj pri tejto aktivite využívame na komunikáciu grafické znaky. Učiteľka kombinuje hovorenú reč s ukazovaním na grafický znak.

Povzbudzuje tak žiaka k ich používaniu. Tieto znaky na fotografií sú veľké na čiernom pozadí, aby robili väčší kontrast a uľahčili tak ich rozpoznanie pre žiakov s poruchami zraku. Niektorým žiakom uľahčujú porozumenie inštrukcií, ktorú učiteľ zadal.

Do komunikačnej tabuľky GoTalk nahrávame zvuky zvierat, alebo názvy zeleniny, ovocia, dopravných prostriedkov, alebo ďalších kategórií, ktoré využívame na vyučovaní ako didaktickú pomôcku.

Inokedy ju používame na komunikačné účely. Napríklad si žiaci sami vyberajú pieseň, ktorú si ideme zahrať a zaspievať. Znakom EŠTE a HOTOVO predlžujú, alebo ukončujú činnosť.

V dôsledku ťažkého motorického postihnutia nemôžu viacerí žiaci sami efektívne rukou ukazovať na grafické znaky. Existuje však iný spôsob označovania. Je ním PCEye Explore nahrádza tradičnú PC myš. Pomocou optického senzora sledujúceho pohyb oka. Žiaci cieleným pohľadom aktivujú grafický znak na komunikačnej pomôcke. Ide o technologicky náročnejšie pomôcky, ale sú už dostupné aj v našich podmienkach. Žiak si však musí túto schopnosť cieleného pohľadu osvojiť, naučiť sa. K tomu máme k dispozícií počítačový program, ktorý formou hry motivuje dieťa k cielenému pohľadu. Na fotografii nižšie vidno PCEye Explore – pomôcka v dolnej časti monitora svietiaca s 3 bodmi a PC hru, ktorú žiak ovláda práve pohybom očí.

Snažíme sa žiakom sprístupniť efektívne dorozumievanie sa s okolím. Uvedomujeme si, že Vy ako rodičia svojim deťom rozumiete. Ale sú tu aj iní ľudia, iní komunikační partneri, ktorí  majú záujem o komunikáciu s Vašim dieťaťom. Našou snahou je vybrať vhodnú komunikačnú pomôcku s ohľadom na potreby žiaka a naučiť ho používať ju v situáciách, kedy sa nevie dorozumieť.