Komunikácia a reč patria medzi najdôležitejšie ľudské prednosti, preto aj naša Spojená škola v rámci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje svojim žiakom, individuálnu logopedickú starostlivosť (ILS). Systematická a cielená ILS reedukuje narušené komunikačné schopnosti detí a tým prekonáva komunikačné bariéry.
Cieľom logopedickej starostlivosti je optimálny rozvoj reči u telesne postihnutých detí, u detí s viacnásobným postihnutím, tiež u detí v predškolskom a školskom veku a ostatných detí bez zdravotného postihnutia.
Komplexná starostlivosť o žiakov, klientov spočíva v

  • depistáži
  • komplexnej logopedickej diagnostike
  • náprave porúch reči
  • rozvoji komunikačných zručností
  • odbornej a konzultačnej činnosti pre rodičov i pedagogických pracovníkov
  • metodickom usmernení pri začlenení ( integrácii) do MŠ, ZŠ, SŠ
  • konzultácii a spolupráci s ostatnými spolupracovníkmi v oblasti psychologickej, zdravotníckej, špeciálnopedagogickej a sociálnej

Logopéd pracuje s dieťaťom individuálne v logopedickej miestnosti, vybavenej modernými pomôckami ako aj počítačovými programami. Podľa potreby určuje frekvenciu návštevnosti. Úlohou ILS je eliminovať poruchy reči do takej miery, aby sa žiak primerane začlenil do spoločnosti.
Logopédiu vedie: Mgr. Eva Dovinová

Objednávanie klientov je možné v pracovných dňoch telefonicky od 9.00 do 13.00 hod.