Žiaci pri nástupe do školy predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak tlačivo nepredložia, na vyučovanie žiaka nepreberieme a zákonný zástupca si dieťa musí zobrať domov. V prípade, ak rodič nemá možnosť tlačivo si doma vytlačiť – v škole sú k dispozícii a rodič tlačivo ráno vyplní. Tlačivo môžu rodičia vypĺňať aj online cez aplikáciu škola na webe. Každý žiak, ktorému rodič prebral Ag testy, sa v pondelok preukáže čestným prehlásením rodiča, že bol doma testovaný. Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR testovanie by malo prebiehať v pondelok a štvrtok. Výskyt pozitivity dieťaťa, rodiča.. rodič bezodkladne hlási triednym učiteľom.