Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a nášho zriaďovateľa od 08. 02. 2021 pokračuje prezenčné vzdelávanie v Spojenej škole. Žiaci nastupujú do školy za podmienky, že:

  • zákonný zástupca žiaka sa  preukáže negatívnym testom a odovzdá vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Preukázanie negatívnym testom a vyhlásenie budeme požadovať každých 7 dní.

Žiak, ktorý príde v pondelok 22. 2. do školy sám, bez doprovodu, je povinný odovzdať dozorkonajúcemu učiteľovi vypísané a rodičom podpísané tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ (11A) a fotokópiu negatívneho testu zákonného zástupcu. Bez týchto náležitostí dieťa nebude môcť byť v priestore školy a zákonný zástupca si ho bude musieť prísť vyzdvihnúť. Uchovávanie a spracovanie informácií z fotokópií testov rodičov je uvedené v prílohe (11B).

Vyučovanie ráno začína o 8,00 hod.

ŠKD a VŠJ sú v normálnej prevádzke.

V zmysle nariadenia vlády SR 77/2021 a vyhlášky hlavného hygienika, každý návštevník ( klient,doprovod) CŠPP je povinný sa preukázať neg. testom na covid19 nie starším ako sedem dní.

Školský autobus nejazdí.

Bližšie informácie: triedni učitelia, stránka MŠVVaŠ – www.minedu.sk