Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, pokračujeme od 1. 2. 2021 v dištančnej forme vzdelávania. Polročné výpisy vysvedčení budú žiakom odovzdané pri nástupe do školy.

Bližšie informácie – www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk