Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Usmernenie vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia.
Bezpríznakovosť
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 3 a viac po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)
.
V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového,
a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Ospravedlnenie neprítomnosti
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
Ošetrovné člena rodiny (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadostio-ocr. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.
Domáce samotestovanie
Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách s výskytom 10% žiakov pozitívnych na ochorenie
COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. V takom prípade riaditeľ školy môže požiadať miestne príslušný RÚŠS o samotesty pre tých žiakov, ktorých rodičia hlásia ich nedostatok.
Izolácia
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/rúškom
Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.
Ranný filter
Odporúčame ostatným druhom škôl vykonávať ranný filter z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v nadväznosti na aktuálnu epidemickú situáciu v danej škole. V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.