Vážení rodičia, milí žiaci,

            na prahu nového školského roka 2021/2022 Vás čo najsrdečnejšie pozdravujeme a dovolili by sme si Vás informovať o aktuálnych podmienkach edukačného procesu v súvislosti s dodržiavaním protiepidemiologických opatrení.

Vyberáme zo Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR:

– ranný filter sa bude vykonávať pri vstupe do budovy (meranie TT – do 37,5⸰C, dezinfekcia rúk),

– je potrebné prekrytie horných dýchacích ciest, rešpektujeme výnimky RÚVZ (žiaci B,C variantu, žiaci s PAS),

– vstup rodičov je povolený iba v prípade potreby na čo najkratší čas. V prípade nových žiakov, v prvý deň nástupu do školy, môže rodič vstúpiť do priestoru školy (vypíše tlačivo Návšteva školy).

Povinnosti rodiča
a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode
žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne
zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami
v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR,
dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR).
b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe
v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. V platnosti je stále vyhláška RÚVZ – žiak vo vzdelávacom variante B, C a žiak s PAS nemusí mať nasadené rúško.
c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok
2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).
d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy
v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)
„Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (Príloha č.1). V zelených okresoch na základe
odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej
z COVID Automat. Rodič, ktorý nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“
žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri
prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič
kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy
a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka
umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. Ak si žiak
nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti: odoslať ho škole
prostredníctvom e-školy alebo poslať scan „Písomného
vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom, alebo kontaktovať všeobecného lekára pre
deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
e) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí
predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom
prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú
známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou
pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa
alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia
(častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických
opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými
triedami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak
bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak
navštevovať školu.
g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto
situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom
identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Odporúčania pre rodiča
a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).
Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude
môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby
čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých
žiakov, ktorých sa týka.
b) Odporúčame realizovať samotestovanie na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí
v priebehu školského roka Ag testami, ktoré budú distribuované prostredníctvom škôl.
Sadu 25 testov dostane každý rodič žiaka základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorý o ne
prejaví záujem – záujem o samotestovanie budú zisťovať školy od 23. 8. 2021. Po
vyzdvihnutí testov na okresnom úrade školy rozdajú testy všetkým rodičom, ktorí nahlásili
záujem, na základe podpisu. Škola zabezpečila prieskum, odoslala informácie zriaďovateľovi, odpoveď je v (Prílohe č. 3) tohto mailu.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak
žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti
a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

Dňa 02. septembra začína vyučovanie o 8,00 hodine.

Ďalej prikladáme informácie, ktoré sa týkajú iba žiakov navštevujúcich ŠKD:

Prevádzka ŠKD

  • ŠKD bude od 02. septembra 2021 v prevádzke
  • obedy pre žiakov sa vydávajú od 12.30 hod.
  • školský autobus jazdí bez zmien – od 02. septembra 2021

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte prosím triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

Vážení rodičia, veríme, že spoločnými silami úspešne zvládneme tento školský rok.

S úctou vedenie školy